Cyberpunk2077 – M221薩拉托加特殊塗裝

軍用科技M221 薩拉托加–傳統衝鋒槍,比較適合不喜歡花裏胡哨的玩家

Cyberpunk2077 – M221薩拉托加特殊塗裝 1

Cyberpunk2077 – M221薩拉托加特殊塗裝 3

Cyberpunk2077 – M221薩拉托加特殊塗裝 5

Cyberpunk2077 – M221薩拉托加特殊塗裝 7

M221薩拉托加變種

Cyberpunk2077 – M221薩拉托加特殊塗裝 9

帕南支線衝出風暴門衛配槍

Cyberpunk2077 – M221薩拉托加特殊塗裝 11

金屬和尚任務撿到的槍

Cyberpunk2077 – M221薩拉托加特殊塗裝 13